PERFECT PARTY

To be the best. You must learn from the best.

PERFECT PARTY


Congratulations!!! Brand New Thai Vietjet Air Angels - June 2021

น้องน้ำตาล, น้องจือ, น้องเฟิร์น, น้องออย

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 3 Brand New Thai Vietjet Air December 2020 (BKK walk in)

น้องมิ้น, น้องอิง, น้องชมพู่

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! Brand New Thai Vietjet Air October 2020 (CNX - Walk in)

น้องวิน, น้องซิม

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 3 Brand New Qatar Airways Angel And Stewards December 2019

น้องชาแพง, น้องไดม่อน, น้องมั่น

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 7 Brand New Thai Lion Air Angels And Stewards November 2019

น้องน้ำผึ้ง, น้องนิว, น้องหลิว, น้องพีช, น้องฤทัย, น้องกานต์, น้องเป๊กกี้

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 4 Brand New EVA Air Angels October 2019

น้องมีน, น้องแพรว, น้องหญิง, น้องอัพ

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 3 Brand New Jet Asia Angels October 2019

น้องขวัญ, น้องจูน, น้องป่าน

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! Brand New Emirates Angels September 2019

น้องเกดคิม

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! Brand New Thai Lionair Angel August 2019

น้องเพ้นท์

อ่านเพิ่มเติม Share