OUR SUCCESS

To be the best. You must learn from the best.

OUR SUCCESS


อรอมล จันทรวารี (หญิง)

ปทิตตา เตชะสุวงศ์วรรณ (แพรว)

ณัฏฐณิชา นิลสิทธิ์ (มีน)

ภัสธารีย์ ฉัตรธรรมพงศ์ (อัพ)

(ปู)

(วิว)

ธัญชนก ไตรพรวรกิจ (ลูกหยี)

ชัชดาพร ศิริมนูญพันธ์ (ปุ่น)

ณัฏฐกมล พลนุรักษ์ (กวาง)

จิรชฏา ตรัยรัตนพันธ์ (รุ้ง)

ขวัญชนก เพียงสุวรรณ (บีบี)

พัทธมน สุวรรณโชติ (พัตตี้)

ปัณชณิตส์ สุรินทร์กฤษกรกุล (เหม่เม้)

ปวีณา ทองมากมาย (มิกกี้)

ริกุล โกศลวุฒิกุล (ใหม่)

อภิชญา ตีระอรรถกร (อิ๋น)

ดาราพร เปาอินทร์ (น้ำ)

สินีมาศ ศรีสุชาติ (ไข่ตุ๋น)

ศุภนาฏ ปิติยะกูลชร (เตย)

อาภัสร สุดแพง (โอ้ต)

กุสุมา เกื้อกิจ (ฝัน)

พิมพ์ชนก เจ็กภู่ (พลอย)

วรรณวิศา แซ่ชิ่น (จ๊อย)

วิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ (นิว)

สริตา เนียมวิวัฒน์ (น้ำ)

วรันธร แก้วมีแสง (เอิน)

สุนิตยา มาศงามเมือง (อีฟ)

บัวจิตติ นิรมลพิศาล (บัว)

นรกมล ดวงมาตรพล (ไนซ์)

ณัฐชยา พุ่มวิวัฒนศิริกุล (ส้ม)

ญาณิศา วรกิจสุนทร (หญิง)

พรพิมล ทัสนานุตริยกุล ( เอ้ )

กิตติยา ธนาเจริญรัตน์ (กรีน)

ไอรดา หงษ์คู (ไอ)

ปิยวรรณ สุวรรณจิตกุล (ผึ้ง)

กัญญาณัฐ แสนทวีสุข (เบส)

พิชชาพร พุ่มสุวรรณ (หมิว)

เกวลิน ตัญศิริ (โฟม)

อรอุมา แสงมณี (พีช)

ผัสกรณ์ สุริย์วงศ์ (ข้าวปุ้น)