OUR SUCCESS

To be the best. You must learn from the best.

OUR SUCCESS


(บอส)

ปุณณดา ปฐมบูรณ์ (สิ)

สราทร กิจจุลลจาริดา (ปุณ)

ธัญ อนัญชนินทร์ (ฟอง)

มัชฌิมา เนตรประชา (ชมพู่)

นัชชา ทรงกลด (นัชชา)

จิรชยา ลิมป์พัฒนชัย (เง็กหลี)

มุตตา กล้าหาญ (เฟิร์ส)

มุจลินทร์ มีนาภินันท์ (ซอฟ)

ธิดารัตน์ ชำนาญณรงค์ (จ๊ะโอ๋)

วชรพงศ์ นมสาตร์ (ปิงปอง)

เปรมสุดา ไซร์นนทรีย์ (หวาน)

วรินทร วัฒนภาพิชิต (หนึ่ง)

ณัฏฐ์ภัสสร อาภาธีรประภา (ทิพย์)

ปิยะดา ยืนนาน (ฟาง)

ยุ้ย/Yui

อรวิภา วันทา (เอ)

หทัยกาญจน์ กาญจนกำธร (ฮันนี่)

สรารัศมิ์ ตุลยฉัตร (อาย)

พิมพิไล พูลสวัสดิ์ (แป้ง)

พัชราภรณ์ สีใสยา (กุ๊กไก่)

ดาราวรรณ ถนัดหนังสือ (กวาง)

ธัญญรัตน์ ฉายเพิ่มศักดิ์ (นก)

โสภณา พรไพฑูรย์สกุล (นิ้ง)

วาสิตา ไชยจารุวุฒิ (แพรวา)

จักรพันธ์ เผ่าประทาน (ตอริค)

วิภาวัลย์ อัศวยิ่งเจริญ (วี)

ณัฐชลัยย์ ลีลาประภากร (นาน่า)

ศศิประภา จุฑามาตย์ (เมย์)

ปฐมา เหมือนคี้ (หวาน)

วัชรารัสมิ์ ศิริสารภัคดี (โบ)

สาวิตรี แก้วทวี (แอน)

จุฑารัตน์ อรรถโกวิทานนท์ (บี)

นริศรา ศกุนรักษ์ (ซิน)

จิรนันท์ ทศพรทวีทรัพย์ (ยู้)

ลลิตา ภู่ศรี (ใหม่)

สายไหม ทองบุญยัง (สายไหม)

อัฑฒ์ หาธะนี (แฮม)

นริศรา งามประกอบ (แนน)

ชญานี แจ้งมงคล (แนน)