OUR SUCCESS

To be the best. You must learn from the best.

OUR SUCCESS


กฤตธน วงศ์สุฤทธิ์ (ต้อม)

วีรยา มหาตมะชัย (นุ่น)

สุภาวรรณ วัฒนธรรม (มิลค์)

ธนัชภรณ์ สถาปนกุล (จาย)

เขตรัฐ บุญญวงศ์ (แชมป์)

กัญญานิษฐ์ อภิโชติจินดานนท์ (ปุ๋ม)

ดาริกา ภัทรไชยาคุปต์ (แป้ง)

จุฑารัตน์ วาณิชวัฒนเดชา (เปี้ยว)

ณปกรณ์ อรรคโชติ (ทอย)

ดนุกิจ นิมิตรรุ่งทวี (ออฟ)

เบญจวรรณ จันทรวงษ์ (ปู)

กฤษฎา ประชานุชิต (กัน)

กิติยาภรณ์ ตันเจริญ (อ๊อฟ)

กฤดิ สถิรวงศ์วรรณ (เกื้อ)

จุฑาธิป นานาสมบัติ (ปุ๋ย)

ชนานันท์ หุลานนท์ (นู๋นา)

ศุภสุตา สุรัฐติกุล (จูล)

พิมพ์ธีน์ตา นิบุญนีระนา (แก้ม)

สุชาดา หมุดทอง (โซเฟีย)

ชนิภรณ์ บรรจงจิตร (กิฟ)

อิสริยาภรณ์ น้ำใจตรง (เชอร์รี่)

ดรัณ เขียวพันธ์ (ยะ)

สาวิตรี แก้วทวี (แอน)

รุ่งรัตน์ เฟื่องขจร (ใหม่)

พรรพงษ์ พรรณรังษี (เพส)

กันตพงศ์ กิตติวรรณางกูร (เอก)

ปัณณวิชญ์ เรืองเมธาณัฐกุล (อู๋)

ขวัญตา มหขจิตนนท์ (ฝ้าย)

วรรวิศา ทองกร (อีฟ)

ธีทัต บูรณพงษ์ (อาม)

นันท์นภัส ใบละม้าย (เตย)

ศรัณย์ จันทร์ฉิม (ก๋วย)

วริศรา แตงเขียว (เค้ก)

นิชนันท์ ศรีสุวรรณ (น้ำ)

อวภาส์ ชาญนิรุตติ (แจน)

โสภณา พรไพฑูรย์สกุล (นิ้ง)

มินทร์ตรา ทะมาดี (เมย์)

ธมลวรรณ แสนอาจ (โบอิ้ง)

อาทิตา ยอดบริบูรณ์ (จ๋า)

เบญจรัตน์ ขจรไชยกูล (เบญ)